آمار بازی های عامیانه - اینجا همه چیز درهمه
X
تبلیغات
رایتل

اینجا همه چیز درهمه

بازی های عامیانه

بازی های عامیانه

سرسری

(حرکت سر به طرفین)

سرسری باباش میاد
صدای کفش پاش میاد
با جیب پر قاقاش میاد

مار اومد و موش اومد

(انگشت های سبابه و وسط را به صورت راه رفتن به سوی طفل حرکت می دهند و در پایان او را غلغلک می دهند)

مار او مد و موش اومد
ز خونه میزا موش آمد
سماورش جوش آمد
آب می خواد و نون می خواد
کا می خواد و جو می خواد
هرشبه پلو می خواد
دست داره و پا داره
دندون طلا داره
کاری با شما* داره
-----------------------------------------
* در این جا می توان نام کودک را به شرطی که دو سیلابی باشد ذکر کرد.

لی لی لی لی حوضک

(همراه با غلغلک دادن کف دست و شمارش انگشتان از انگشت کوچک به بزرگ همراه با شعر)

لی لی لی لی حوضک
آنارک سبزک
توتو اومد آب بخوره
افتاد تو حوضک
این درش آورد
این بردش
این پختش
این خوردش
این گفت:
پس قسمت من کله گنده کو؟
پِرّی زد و رفت

جُُم جُمک

(کودک مشت های گره کرده خود را بر روی مش های بزرگسال می گذارد و در موقع شعر خواندن هردو تن مشت های خود را حرکت می دهند)

جم جمک برگ خزون
مادرم زینب خاتون
گیس داره قد کمون
از کمون بلند تره
از شبق مشکی تره
ها جستم و واجستم
تو حوض نقره جستم
نقره نمکدونم شد
حاج علی به قربونم شد

اتل متل توتوله

(بچه ها کنار هم می نشینند و پاهایشان را دراز می کنند. استاد باز ی درحالی که روی پای تک تک آنها می زند شعر را می خواند و آن قدر ادامه می دهد تا فقط یک پای جمع نکرده باقی بماند.)

اتل متل توتوله
گاو حسن چه جوره
نه شیر داره نه پستون
گاوشو بردن هندوستون
یک زن کُردی بستون
اسمش و بذار عمقزی
دور کلاش قرمزی
هاچین و واچین
یک پاتو و رچین

تاپ تاپ خمیر

(بچه را به رو می خوابانند و بر پشتش می زنند و همراه باصدای زنبورها اور ا غلغک می دهند)

تاپ تاپ خمیر
شیشه پُر پنیر
دست کی بالا؟....
(جواب بچه پذیرفته نمی شود)

رفتم در دکان قصابی، دیدم گوشت ها را آویزان کردن و زنبورها دورشون می گن ویز و ویز و ویز

حمومک

(بچه ها دایره وار می چرخند و می خوانند و هرکه بیافتد می رود بیرون)

حمومک مورچه داره
دور و ورش غنچه داره
بشین و پاشو خنده داره

عمو زنجیرباف

(بچه ها دست همدیگر را می گیرند. بچه ای که سرزنجیر می ایستد با افراد زنجیر سؤال و جواب می کند و به هر صدایی که بچه ها بگویند باید به همراه دیگران از زیر دست بچه پهلویی رد شود. به این ترتیب یکی پس از دیگری جهت ایستادن همه بچه ها تغییر می کند.)

عمو زنجیر باف
بعله
زنجیر مرا بافتی
بعله
پشت کوه انداختی
بعله
بابات آمده
چی چی آورده
نخودچی کشمش
بخور و بیا
به صدای چی
به صدای .....

کسب درآمد
کا دی آپلود